مجموعه‌های شعر جهان

به قلم: بختیار علی
200000 ریال
به قلم: نزار قبانی
200000 ریال
به قلم: شیرکو بیکس
300000 ریال
به قلم: راجر واترز
280000 ریال
به قلم: عدنان الصائغ
200000 ریال
به قلم: نزار قبانی
200000 ریال
به قلم: جه هیان یو
150000 ریال
به قلم: ترانه های غربی برگزیده
250000 ریال
به قلم: ویسواوا شیمبورسکا
150000 ریال
به قلم: شاعران ترک
200000 ریال
به قلم: محمود درویش
200000 ریال
به قلم: ویلیام ورد زورث
120000 ریال
به قلم: ادگار آلن پو
120000 ریال
به قلم: تول
250000 ریال
به قلم: جان لنون
200000 ریال
به قلم: رفیق صابر
80000 ریال
به قلم: ریچارد براتیگان
70000 ریال
به قلم: جک کروآک
100000 ریال
به قلم: شعر آمریکا
100000 ریال
به قلم: آلن گینزبرگ
100000 ریال
به قلم: شاعران ژاپن
150000 ریال
به قلم: نزار قبانی
200000 ریال
به قلم: پل والری. ازرا پاوند. تی اس الیوت. ولادیمر نابوکف. ساموئل بکت. جان اشبری. اندره آدی
130000 ریال
به قلم: عاشقانه های شعر کردستان عراق
150000 ریال
به قلم: شیرکو بی کس
100000 ریال
به قلم: شاعران ایتالیا
100000 ریال
به قلم: چاک شولدینر
200000 ریال
به قلم: شاعران فرانسه
100000 ریال
به قلم: راسیم قاراجا
100000 ریال
به قلم: درمان اسکندر اوور
90000 ریال
به قلم: محمود درویش - سمیح القاسم - نزار قبانی
100000 ریال
به قلم: نزار قبانی
100000 ریال
به قلم: امانوئل روبلس
70000 ریال
به قلم: توماس ترانسترومر
100000 ریال
به قلم: شاعران برزیل
200000 ریال
به قلم: بلک سبث
100000 ریال
به قلم: ندی اُنسی الحاج
100000 ریال
به قلم: یکصد سال شعر مدرن ژاپن
100000 ریال
به قلم: بیتلز
130000 ریال
به قلم: نزار قبانی و دیگر شاعران عرب
50000 ریال
به قلم: محمود درویش
70000 ریال
به قلم: عبدالوهاب البیاتی
۳۵۰۰۰ ریال
به قلم: عبدالوهاب البیاتی
۳۰۰۰۰ ریال
به قلم: محمود درویش
۳۰۰۰۰ ریال