مجموعه‌های شعر جهان

به قلم: برونو دوسی
800000 ریال
به قلم: توپاک شکور
1500000 ریال
به قلم: لنگستون هیوز
600000 ریال
به قلم: بختیار علی
200000 ریال
به قلم: نزار قبانی
200000 ریال
به قلم: شیرکو بیکس
300000 ریال
به قلم: راجر واترز
1200000 ریال
به قلم: عدنان الصائغ
1300000 ریال
به قلم: نزار قبانی
350000 ریال
به قلم: جه هیان یو
500000 ریال
به قلم: ترانه های غربی برگزیده
250000 ریال
به قلم: ویسواوا شیمبورسکا
300000 ریال
به قلم: شاعران ترک
200000 ریال
به قلم: محمود درویش
600000 ریال
به قلم: ویلیام ورد زورث
120000 ریال
به قلم: ادگار آلن پو
120000 ریال
به قلم: تول
800000 ریال
به قلم: جان لنون
500000 ریال
به قلم: رفیق صابر
80000 ریال
به قلم: ریچارد براتیگان
ریال
به قلم: جک کروآک
500000 ریال
به قلم: شعر آمریکا
500000 ریال
به قلم: آلن گینزبرگ
500000 ریال
به قلم: شاعران ژاپن
150000 ریال
به قلم: نزار قبانی
200000 ریال
به قلم: پل والری. ازرا پاوند. تی اس الیوت. ولادیمر نابوکف. ساموئل بکت. جان اشبری. اندره آدی
130000 ریال
به قلم: عاشقانه های شعر کردستان عراق
800000 ریال
به قلم: شیرکو بی کس
1000000 ریال
به قلم: شاعران ایتالیا
100000 ریال
به قلم: چاک شولدینر
500000 ریال
به قلم: شاعران فرانسه
500000 ریال
به قلم: راسیم قاراجا
100000 ریال
به قلم: درمان اسکندر اوور
500000 ریال
به قلم: محمود درویش - سمیح القاسم - نزار قبانی
100000 ریال
به قلم: نزار قبانی
180000 ریال
به قلم: امانوئل روبلس
500000 ریال
به قلم: توماس ترانسترومر
500000 ریال
به قلم: شاعران برزیل
800000 ریال
به قلم: بلک سبث
600000 ریال
به قلم: ندی اُنسی الحاج
100000 ریال
به قلم: ترجمه و تحقیق: عزیز عباسی
300000 ریال
به قلم: یکصد سال شعر مدرن ژاپن
100000 ریال
به قلم: بیتلز
130000 ریال
به قلم: نزار قبانی و دیگر شاعران عرب
50000 ریال
به قلم: محمود درویش
70000 ریال
به قلم: عبدالوهاب البیاتی
۳۵۰۰۰ ریال
به قلم: عبدالوهاب البیاتی
۳۰۰۰۰ ریال
به قلم: محمود درویش
۳۰۰۰۰ ریال