دیوار
شیرکو بی کس | ترجمهء بابک زمانی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 396 صفحه1000000 ریال سفارش آنلاین: دیوار

یک سطر از دیوار

آزادی؟
کدامین آزادی؟
آزادی اسبی ست خسته و لنگان
که هر روز گلوله بارش میزنند

از این قلم بخوانید

به قلم: شیرکو بی کس
1000000 ریال