ماه شیراز
عبدالوهاب البیاتی | ترجمهء عبدالرضا رضایی نیا
شعر جهان
چاپ تمام
ترجمه
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۱۳۶ صفحه۳۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از ماه شیراز

از این قلم بخوانید

به قلم: عبدالوهاب البیاتی
۳۵۰۰۰ ریال
به قلم: عبدالوهاب البیاتی
۳۰۰۰۰ ریال