زنی آهسته گفت عشق
عاشقانه های شعر کردستان عراق | ترجمهء فریاد شیری
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 216 صفحه150000 ریال سفارش آنلاین: زنی آهسته گفت عشق

یک سطر از زنی آهسته گفت عشق

از این قلم بخوانید

به قلم: عاشقانه های شعر کردستان عراق
150000 ریال