زنی آهسته گفت عشق
عاشقانه های شعر کردستان عراق | ترجمهء فریاد شیری
شعر جهان
تازه‌های نشر
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 216 صفحه150000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از زنی آهسته گفت عشق

از این قلم بخوانید

به قلم: عاشقانه های شعر کردستان عراق
150000 ریال