شعرهای یک مرد بیچاره
جه هیان یو | ترجمهء سمیه آقاجانی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 99نوبت چاپ 68 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از شعرهای یک مرد بیچاره

فکر میکنم لحظه، ابدی است
اما فقط در ذهن من ابدی است
همانطور که در رویاهایم میبینم
در واقعیت میبینم که هدفت (با تو) رشد کرده است
وقتی تو را میبینم تو مانند یک گل شکفته ای
شادی، خشم، اندوه و لذت، همه را حس کن
با دیدن تو یاد گرفتم که همه مردم مهم هستند

از این قلم بخوانید

به قلم: جه هیان یو
500000 ریال