چشم های ذاتا مشکی
محمود درویش | ترجمهء قاسم ساجدی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 760 صفحه600000 ریال سفارش آنلاین: چشم های ذاتا مشکی

یک سطر از چشم های ذاتا مشکی

نزدیکی
چون لب هایم به من
دوری
چون بوسه ای که هرگز نمیرسد

از این قلم بخوانید

به قلم: محمود درویش
600000 ریال
به قلم: محمود درویش
70000 ریال
به قلم: محمود درویش
۳۰۰۰۰ ریال