تابستان عاشقان
محمود درویش | ترجمهء عبدالرضا رضایی نیا
شعر جهان
چاپ تمام
ترجمه
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ دوم۱۰۴ صفحه۳۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تابستان عاشقان

از این قلم بخوانید

به قلم: محمود درویش
600000 ریال
به قلم: محمود درویش
70000 ریال
به قلم: محمود درویش
۳۰۰۰۰ ریال