تاریخ زنان را این گونه مینویسم
نزار قبانی | ترجمهء مهدیه امین زاده گوهری
شعر جهان
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 1399نوبت چاپ 196 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تاریخ زنان را این گونه مینویسم

نه رمقی ست در من
که سرشت را دگرگون کنم
نه کتابی ست با من
که بر وقف مرادت باشد...
ریاضتی ست مرا
که راضی ات نمیکند
و پندهای پدرانه ای
که به مذاقت سازگار نیست...
تو ای ملکه ی شلختگی
دیوانگی
بی خانمانی
سایه ام شبیه توست
زنانگی ات درختی ست
که در سایه به بار مینشیند
بی نیاز از آفتاب و آب...

از این قلم بخوانید

به قلم: نزار قبانی
200000 ریال
به قلم: نزار قبانی
350000 ریال
به قلم: نزار قبانی
200000 ریال
به قلم: نزار قبانی
180000 ریال