تاریخ زنان را این گونه مینویسم
نزار قبانی | ترجمهء مهدیه امین زاده گوهری
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1399نوبت چاپ 196 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین: تاریخ زنان را این گونه مینویسم

یک سطر از تاریخ زنان را این گونه مینویسم

نه رمقی ست در من
که سرشت را دگرگون کنم
نه کتابی ست با من
که بر وقف مرادت باشد...
ریاضتی ست مرا
که راضی ات نمیکند
و پندهای پدرانه ای
که به مذاقت سازگار نیست...
تو ای ملکه ی شلختگی
دیوانگی
بی خانمانی
سایه ام شبیه توست
زنانگی ات درختی ست
که در سایه به بار مینشیند
بی نیاز از آفتاب و آب...

از این قلم بخوانید

به قلم: نزار قبانی
200000 ریال
به قلم: نزار قبانی
350000 ریال
به قلم: نزار قبانی
200000 ریال
به قلم: نزار قبانی
180000 ریال