خداوند فقط نامه های عاشقانه را جواب میدهد
نزار قبانی | ترجمهء اصغر علی کرمی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 280 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از خداوند فقط نامه های عاشقانه را جواب میدهد

از این قلم بخوانید

به قلم: نزار قبانی
70000 ریال
به قلم: نزار قبانی
100000 ریال