خداوند فقط نامه های عاشقانه را جواب میدهد
نزار قبانی | ترجمهء اصغر علی کرمی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 380 صفحه180000 ریال سفارش آنلاین: خداوند فقط نامه های عاشقانه را جواب میدهد

یک سطر از خداوند فقط نامه های عاشقانه را جواب میدهد

هرگاه تو را میبوسم
پس از جدایی طولانی
احساس میکنم
نامه عاشقانه ای دستپاچه
در صندوق سرخ پست انداختم

از این قلم بخوانید

به قلم: نزار قبانی
200000 ریال
به قلم: نزار قبانی
350000 ریال
به قلم: نزار قبانی
200000 ریال
به قلم: نزار قبانی
180000 ریال