هر عید محبوبه ی منی
نزار قبانی | ترجمهء اصغر علی کرمی
شعر جهان
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 264 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از هر عید محبوبه ی منی

هر سال عید محبوبه ی منی
هر سال عید محبوب توام
باید اعتراف کنم که این آرزو بیشتر
شایستگی من است
...
جنون
شعر
و بودن در کنار زنی مانند تو
و من آن قدر خوشبختم
که از هر سه حال برخوردارم

از این قلم بخوانید

به قلم: نزار قبانی
200000 ریال
به قلم: نزار قبانی
350000 ریال
به قلم: نزار قبانی
200000 ریال
به قلم: نزار قبانی
180000 ریال