صندوق سرخ پست
نزار قبانی | ترجمهء اصغر علی کرمی
شعر جهان
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 1399نوبت چاپ 298 صفحه350000 ریال سفارش آنلاین: صندوق سرخ پست

یک سطر از صندوق سرخ پست

نامه ی تو در صندوق پست
یاسی سفید است
کبوتری خانگی
که منتظر مانده تا در دستانم بخوابد
و من از تو سپاسگزارم که دست هایت بخشنده است
از موسم یاس های سفید سپاسگزارم

از این قلم بخوانید

به قلم: نزار قبانی
200000 ریال
به قلم: نزار قبانی
350000 ریال
به قلم: نزار قبانی
200000 ریال
به قلم: نزار قبانی
180000 ریال