اکنون زیباترین شعر صلح است
شاعران ترک | ترجمهء زهرا حضرتی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 1114 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین: اکنون زیباترین شعر صلح است

یک سطر از اکنون زیباترین شعر صلح است

از این قلم بخوانید

به قلم: شاعران ترک
200000 ریال