اکنون زیباترین شعر صلح است
شاعران ترک | ترجمهء زهرا حضرتی
شعر جهان
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 1114 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از اکنون زیباترین شعر صلح است

تو یک بار رفتی
من
هر روز
بدرقه ات میکنم

از این قلم بخوانید

به قلم: شاعران ترک
200000 ریال