اکنون زیباترین شعر صلح است
شاعران ترک | ترجمهء زهرا حضرتی
شعر جهان
در دست انتشار
شعر بزرگسال
سال نشر نوبت چاپ صفحه ریال سفارش آنلاین: اکنون زیباترین شعر صلح است

یک سطر از اکنون زیباترین شعر صلح است

از این قلم بخوانید

به قلم: شاعران ترک
ریال