یکشنبه، یکشنبه خونین
جان لنون | ترجمهء محمد بیگی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 97نوبت چاپ 2152 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: یکشنبه، یکشنبه خونین

یک سطر از یکشنبه، یکشنبه خونین

تصور کن بهشتی وجود ندارد
اگر بخواهی دشوار نیست
جهنمی در آن پایین نیست
و آسمان، تنها بالای سرمان است
تصور کن تمام مردم دنیا
برای امروز زندگی کنند

از این قلم بخوانید

به قلم: جان لنون
500000 ریال