دث
چاک شولدینر | ترجمهء مهیار دین
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 1240 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: دث

یک سطر از دث


.
همواره درها را بروی ذهنت قفل کرده‌ای
فرار از واقعیاتی که تو را احاطه می‌کند
بهره وری از باور بعنوان توجیهی برای قتل
اینک شیوه‌ای بیمار گونه از حیات آشکار شده است

از این قلم بخوانید

به قلم: چاک شولدینر
500000 ریال