آخرین پناهجو
راجر واترز | ترجمهء محمد بیگی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1399نوبت چاپ 1144 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: آخرین پناهجو

یک سطر از آخرین پناهجو

هر لحظه دانشجویی به زیر تانک میرود
آدمی بدبخت از کارش استعفا میدهد
خانم های روسی به فروش میرسند
روزنامه نگاری در زندان میپوسد
زندگی دختری جوان به قهقرا میرود
و هر لحظه یک احمق رئیس جمهور میشود

از این قلم بخوانید

به قلم: راجر واترز
500000 ریال