خاتمه ندارد
ویسواوا شیمبورسکا | ترجمهء رضا عظیمی ، الهه عبادی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 278 صفحه300000 ریال سفارش آنلاین: خاتمه ندارد

یک سطر از خاتمه ندارد

و این چنین پر از حقیقت
دراز به دراز در آغوش مرگ به خواب خواهد رفت
کسی که اجازه مردن
به او داده شده است

از این قلم بخوانید

به قلم: ویسواوا شیمبورسکا
300000 ریال