خاتمه ندارد
ویسواوا شیمبورسکا | ترجمهء رضا عظیمی ، الهه عبادی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 178 صفحه150000 ریال سفارش آنلاین: خاتمه ندارد

یک سطر از خاتمه ندارد

از این قلم بخوانید

به قلم: ویسواوا شیمبورسکا
150000 ریال