آن گل سرخ که از میان کانکرت رویید
توپاک شکور | ترجمهء نادر احمدی
شعر جهان
در دست انتشار
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۴۰۲نوبت چاپ ۱۱۶۶ صفحه1300000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آن گل سرخ که از میان کانکرت رویید

همه چهره ات را میشناسند
دنیا نامت را فریاد میزند
هرگز
تنها نیستی

از این قلم بخوانید

به قلم: توپاک شکور
1300000 ریال