آن گل سرخ که از میان کانکرت رویید
توپاک شکور | ترجمهء نادر احمدی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۴۰۲نوبت چاپ 2۱۶۶ صفحه1500000 ریال سفارش آنلاین: آن گل سرخ که از میان کانکرت رویید

یک سطر از آن گل سرخ که از میان کانکرت رویید

همه چهره ات را میشناسند
دنیا نامت را فریاد میزند
هرگز
تنها نیستی

از این قلم بخوانید

به قلم: توپاک شکور
1500000 ریال