زنگ ها
ادگار آلن پو
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 164 صفحه120000 ریال سفارش آنلاین: زنگ ها

یک سطر از زنگ ها

پوشیده در سپیدی
بر ساحلی بنفش
تو را دیدم که تکیه داده بودی
آن هنگامی که ماه با اندوه و بر چهره روئیده‌ی گل‌های رز و
بر صورت تو افتاده بود! افسوس!

آیا این سرنوشت نبود در آن نیمه شب ژوئیه
آیا این سرنوشت نبود (که نام دیگر او هم اندوه است)
که مرا به ایستادن پشت در باغ فراخواند
تا بخار آن گل‌های خواب‌آلوده را نفس بکشم؟

از این قلم بخوانید

به قلم: ادگار آلن پو
120000 ریال