پاسپورت
محمود درویش - سمیح القاسم - نزار قبانی | ترجمهء فرید قدمی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 196 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: پاسپورت

یک سطر از پاسپورت

از این قلم بخوانید

به قلم: محمود درویش - سمیح القاسم - نزار قبانی
100000 ریال