ابیات مرگ
شعر آمریکا | ترجمهء شهریار وقفی پور - سعید توانایی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 180 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: ابیات مرگ

یک سطر از ابیات مرگ

از این قلم بخوانید

به قلم: شعر آمریکا
100000 ریال