تاریخ اندوه
عدنان الصائغ | ترجمهء سعید هلیچی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 2132 صفحه700000 ریال سفارش آنلاین: تاریخ اندوه

یک سطر از تاریخ اندوه

از این قلم بخوانید

به قلم: عدنان الصائغ
700000 ریال