آن طرف تر از تنهایی دهکده ای نیست
راسیم قاراجا | ترجمهء کیومرث نظامیان
شعر جهان
چاپ شده
ترجمه
سال نشر 95نوبت چاپ 1128 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آن طرف تر از تنهایی دهکده ای نیست

به چشم هایم نگاه کن
ببین در آنجا
چه قدر پرتگاه وجود دارد

از این قلم بخوانید

به قلم: راسیم قاراجا
100000 ریال