باران به سرخی می گراید
بلک سبث | ترجمهء محمد بیگی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 2112 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: باران به سرخی می گراید

یک سطر از باران به سرخی می گراید

پیکار به پایان رسیده
اما جنگ ادامه دارد
سیاست، مذهب
و همچنین سودای پول
دنیا برای این چیزها ساخته شده
نه برای من و تو

از این قلم بخوانید

به قلم: بلک سبث
500000 ریال