بهشت نیمه کاره
توماس ترانسترومر
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 196 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: بهشت نیمه کاره

یک سطر از بهشت نیمه کاره

موسیقی می‌گوید
که آزادی زنده است
و هنوز کسی هست
که به پادشاه خراج ندهد
دستانم را در جیب‌هایم
که مملو از هایدن است
قرار می‌دهم
و مردی را تصور می‌کنم
که با خاطری آسوده
به جهان می‌نگرد
پرچمی با تار و پود هایدن برافراشتم
همان که با ایما می‌گوید
ما تسلیم نمی‌شویم
چرا که صلح را می‌خواهیم

از این قلم بخوانید

به قلم: توماس ترانسترومر
500000 ریال