عشق بدون مرز
نزار قبانی و دیگر شاعران عرب | ترجمهء آرش افشار
شعر جهان
چاپ شده
ترجمه
سال نشر 93نوبت چاپ 1104 صفحه50000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از عشق بدون مرز

همه چیز
شتابان میگذرد
جز درد

از این قلم بخوانید

به قلم: نزار قبانی و دیگر شاعران عرب
50000 ریال