از ما دو نفر کدام یک غایب است
شاعران فرانسه | ترجمهء هنگامه هویدا
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 1120 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: از ما دو نفر کدام یک غایب است

یک سطر از از ما دو نفر کدام یک غایب است

از این قلم بخوانید

به قلم: شاعران فرانسه
100000 ریال