از ما دو نفر کدام یک غایب است
شاعران فرانسه | ترجمهء هنگامه هویدا
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 1120 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از از ما دو نفر کدام یک غایب است

از این قلم بخوانید

به قلم: شاعران فرانسه
100000 ریال