تکه های آمریکایی
آلن گینزبرگ | ترجمهء فرید قدمی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 188 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: تکه های آمریکایی

یک سطر از تکه های آمریکایی

یک سال دیگر
گذشت
فرقی نکرد جهان

از این قلم بخوانید

به قلم: آلن گینزبرگ
500000 ریال