لرزش ناگهانی واقعیت
برونو دوسی | ترجمهء فریده روا
شعر جهان
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۴۰۲نوبت چاپ ۱۸۶ صفحه800000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از لرزش ناگهانی واقعیت

آن ها نشسته اند زیر درخت توت
و بی کلام سخن میگویند

آفتاب زیباتر نیست
مگر در سایه ی خودش

و حرف قدرتی ندارد
مگر
در سایه ی سکوت

از این قلم بخوانید

به قلم: برونو دوسی
800000 ریال