قصیده عشق
بختیار علی | ترجمهء قانع شوانی
شعر جهان
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 1399نوبت چاپ 146 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از قصیده عشق

زمانه ی بدی است
عشق همیشه باقیمانده ی جنگ هاست

از این قلم بخوانید

به قلم: بختیار علی
200000 ریال