زخم های بردگی بر تن دارم
لنگستون هیوز | ترجمهء محمد بیگی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1402نوبت چاپ 160 صفحه600000 ریال سفارش آنلاین: زخم های بردگی بر تن دارم

یک سطر از زخم های بردگی بر تن دارم

ما در میان آسمان خراش ها گریه میکنیم
همچون اجدادمان
که در میان نخل های آفریقا میگریستند
چرا که تنهاییم
شب است
و همگان در هراسیم

از این قلم بخوانید

به قلم: لنگستون هیوز
600000 ریال