کش دادن مرگ
جلیل صفر بیگی
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۶۴ صفحه۳۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از کش دادن مرگ

از این قلم بخوانید

به قلم: جلیل صفر بیگی
۳۵۰۰۰ ریال
به قلم: جلیل صفر بیگی
۱۲۰۰۰۰ ریال
به قلم: جلیل صفر بیگی
۳۵۰۰۰ ریال
به قلم: جلیل صفر بیگی
۲۰۰۰۰ ریال