الیمایس
جلیل صفر بیگی
رباعی
چاپ شده
ترجمه
سال نشر ۱۳۹۲نوبت چاپ اول۳۱۳ صفحه۱۲۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین: الیمایس

یک سطر از الیمایس

از این قلم بخوانید

به قلم: جلیل صفر بیگی
۳۵۰۰۰ ریال
به قلم: جلیل صفر بیگی
۱۲۰۰۰۰ ریال
به قلم: جلیل صفر بیگی
۳۵۰۰۰ ریال
به قلم: جلیل صفر بیگی
۲۰۰۰۰ ریال