هشت چارانه
جلیل صفر بیگی
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ دوم۹۶ صفحه۳۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از هشت چارانه

از این قلم بخوانید

به قلم: جلیل صفر بیگی
۳۵۰۰۰ ریال
به قلم: جلیل صفر بیگی
۱۲۰۰۰۰ ریال
به قلم: جلیل صفر بیگی
۳۵۰۰۰ ریال
به قلم: جلیل صفر بیگی
۲۰۰۰۰ ریال