بعد از تو من به درد
مسلم محبی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ دوم۸۰ صفحه۲۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از بعد از تو من به درد

از این قلم بخوانید

به قلم: مسلم محبی
100000 ریال
به قلم: مسلم محبی
۲۲۰۰۰ ریال