دورتر
امیرعلی سلیمانی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 172 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از دورتر

از این قلم بخوانید

به قلم: امیرعلی سلیمانی
80000 ریال