نزدیکتر
علی سلیمانی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 92نوبت چاپ 272 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از نزدیکتر

از این قلم بخوانید

به قلم: علی سلیمانی
70000 ریال
به قلم: علی سلیمانی
28000 ریال