جمهوري غزل
سید فاطمه موسوی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۸۰ صفحه۲۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از جمهوري غزل

از این قلم بخوانید

به قلم: سید فاطمه موسوی
۲۵۰۰۰ ریال