جمهوري غزل
سید فاطمه موسوی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۸۰ صفحه۲۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از جمهوري غزل

از این قلم بخوانید

به قلم: سید فاطمه موسوی
500000 ریال
به قلم: سید فاطمه موسوی
۲۵۰۰۰ ریال