شرابسالگی
سید فاطمه موسوی
غزل
در دست انتشار
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 184 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: شرابسالگی

یک سطر از شرابسالگی

از این قلم بخوانید

به قلم: سید فاطمه موسوی
500000 ریال
به قلم: سید فاطمه موسوی
۲۵۰۰۰ ریال