همه جا بارانی ست
افسر فاضلی شهربابکی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از همه جا بارانی ست

از این قلم بخوانید

به قلم: افسر فاضلی شهربابکی
70000 ریال
به قلم: افسر فاضلی شهربابکی
70000 ریال
به قلم: افسر فاضلی شهربابکی
60000 ریال
به قلم: افسر فاضلی شهربابکی
92 ریال
به قلم: افسر فاضلی شهربابکی
۳۰۰۰۰ ریال