سایه‌ی مادرانه‌ی یاس
افسر فاضلی شهربابکی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 1136 صفحه92 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از سایه‌ی مادرانه‌ی یاس

از این قلم بخوانید

به قلم: افسر فاضلی شهربابکی
70000 ریال
به قلم: افسر فاضلی شهربابکی
70000 ریال
به قلم: افسر فاضلی شهربابکی
60000 ریال
به قلم: افسر فاضلی شهربابکی
92 ریال
به قلم: افسر فاضلی شهربابکی
۳۰۰۰۰ ریال