اقلیماه
کبری موسوی قهفرخی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از اقلیماه

از این قلم بخوانید

به قلم: کبری موسوی قهفرخی
70000 ریال
به قلم: کبری موسوی قهفرخی
50000 ریال