می شکر
کبری موسوی قهفرخی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 93نوبت چاپ 156 صفحه50000 ریال سفارش آنلاین: می شکر

یک سطر از می شکر

از این قلم بخوانید

به قلم: کبری موسوی قهفرخی
70000 ریال
به قلم: کبری موسوی قهفرخی
50000 ریال