سه بار میکویم گل سرخ
م.موید
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۱۶۸ صفحه۴۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از سه بار میکویم گل سرخ

از این قلم بخوانید

به قلم: م.موید
۳۰۰۰۰ ریال
به قلم: م.موید
۴۵۰۰۰ ریال