جنگ میان ما دو نفر کشته می‌دهد
امید صباغ نو
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 93نوبت چاپ 580 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: جنگ میان ما دو نفر کشته می‌دهد

یک سطر از جنگ میان ما دو نفر کشته می‌دهد

از این قلم بخوانید

به قلم: امید صباغ نو
100000 ریال
به قلم: امید صباغ نو
130000 ریال
به قلم: امید صباغ نو
80000 ریال
به قلم: امید صباغ نو
100000 ریال