خود ویرانی
بهروز آقاکندی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 156 صفحه45000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از خود ویرانی

از این قلم بخوانید

به قلم: بهروز آقاکندی
100000 ریال
به قلم: بهروز آقاکندی
45000 ریال
به قلم: بهروز آقاکندی
۴۰۰۰۰ ریال