مرگ با دست‌های خودش این گربه را ناز کرده
بهروز آقاکندی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۲نوبت چاپ اول۸۰ صفحه۴۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از مرگ با دست‌های خودش این گربه را ناز کرده

از این قلم بخوانید

به قلم: بهروز آقاکندی
100000 ریال
به قلم: بهروز آقاکندی
45000 ریال
به قلم: بهروز آقاکندی
۴۰۰۰۰ ریال