روسری در باد را تکان میداد
مهدی فرجی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 91نوبت چاپ 6۹۶ صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: روسری در باد را تکان میداد

یک سطر از روسری در باد را تکان میداد

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدی فرجی
100000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
80000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
70000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
170000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
100000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
70000 ریال