روسری در باد را تکان میداد
مهدی فرجی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 91نوبت چاپ 7۹۶ صفحه200000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از روسری در باد را تکان میداد

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدی فرجی
500000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
300000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
500000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
1300000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
200000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
70000 ریال