روسری در باد را تکان میداد
مهدی فرجی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 91نوبت چاپ 6۹۶ صفحه100000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از روسری در باد را تکان میداد

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدی فرجی
100000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
80000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
55000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
150000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
100000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
70000 ریال