منم که می‌گذری
مهدی فرجی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ 6۵۶ صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از منم که می‌گذری

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدی فرجی
100000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
80000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
55000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
150000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
100000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
70000 ریال