منم که می‌گذری
مهدی فرجی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ 6۵۶ صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از منم که می‌گذری

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدی فرجی
500000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
300000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
500000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
1300000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
200000 ریال
به قلم: مهدی فرجی
70000 ریال