کفش‌های سفید می‌پوشم
شیما شاهسواران احمدی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۲نوبت چاپ اول۸۸ صفحه۵۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از کفش‌های سفید می‌پوشم

از این قلم بخوانید

به قلم: شیما شاهسواران احمدی
۵۰۰۰۰ ریال
به قلم: شیما شاهسواران احمدی
۳۰۰۰۰ ریال