دختري مينياتوري بودم
شیما شاهسواران احمدی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ سوم۷۲ صفحه۳۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از دختري مينياتوري بودم

از این قلم بخوانید

به قلم: شیما شاهسواران احمدی
۵۰۰۰۰ ریال
به قلم: شیما شاهسواران احمدی
۳۰۰۰۰ ریال